Välkommen till Kalix folkhögskola

Deltagarhandbok

Information till dig som läser på Kalix folkhögskola.

Inledning

Här beskriver vi skolans viktigaste rutiner, regler och riktlinjer som påverkar dig som studerar på Kalix folkhögskola och din studiesituation. Som deltagare hos oss är det viktigt att du vet vad vi förväntar oss av dig, men självklart också vad du kan förvänta dig av skolan.

Folkhögskolan är en unik skolform där varje skola själv avgör vilket kursutbud som ska erbjudas. I Sverige finns idag ca 155 folkhögskolor som får statliga medel för att bedriva folkbildning. Medlen fördelas och följs upp av Folkbildningsrådet.

Syftet med statens stöd till folkbildningen är:

 • att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 • att bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
 • att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
 • att bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Huvudman för Kalix folkhögskola är Studieförbundet Vuxenskolan Norrbotten. På Kalix folkhögskola finns allmän kurs och särskilda kurser:

 • Allmän kurs är ett behörighetsgivande alternativ till grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning som läses under 1-3 år beroende på behov.
 • Särskild kurs är antingen en profilkurs eller en yrkesutbildning. Dessa är från 15 veckor till 2 år, beroende på vilken kurs eller utbildning du läser.

Ansökan och antagning

Ansökan
Ansökan är digital och går via SchoolSofts ”Mina sidor” och antagning sker efter ansökningstidens slut. Kompletta ansökningar som inkommit innan ansökningstiden har passerat antas i första hand. Vissa kurser och utbildningar har urvalsprinciper baserade på antagningsprov och/eller intervjuer.

Antagningskrav
För alla skolans kurser och utbildningar gäller att du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till utbildningen kan du inte komma in om du inte uppfyller nedanstående krav:

 • Du ska ha fyllt 18 år eller ska fylla 18 år under det kalenderår kursen börjar.
 • Din ansökan ska vara komplett och du ska ha skickat in den i tid.

Förutom de grundläggande kraven har de olika kurserna/utbildningarna specifika krav.

Om en kurs upphör eller ställs in
Vid för få sökande kan kursen eller utbildningen ställas in.
Läs mer här om ansökan och antagning >>

 

Avgifter

Undervisningen på folkhögskola är avgiftsfri. Du som deltagare betalar ingenting för administration, undervisningslokaler eller lärare. Vi tar ut en serviceavgift, där följande kan ingå: olycksfallsförsäkringar, visst läromedel, licenser samt eventuell matkostnad. Vid ytterligare frågor angående serviceavgiften, kontakta kursansvarig.

Alkohol och droger

Kalix folkhögskola och det som sker i folkhögskolans verksamhet i övrigt skall vara fritt från alkohol, tobak och andra typer av droger. Alla på Kalix folkhögskola ska känna sig trygga och ha en positiv och drogfri arbetsmiljö. Skolan arbetar aktivt för att förebygga, upptäcka och ingripa för deltagarna och personalens bästa.
Läs mer >>

 

Deltagarinflytande

Det är viktigt att du som deltagare har möjlighet att påverka din vistelse på skolan. Inflytande sker via direktkontakt med din lärare eller annan personal på skolan. Det finns också ett deltagarråd vars möten biträdande rektor kallar till.

Disciplinära åtgärder

På Kalix folkhögskola försöker vi så långt det är möjligt att komma överens med våra deltagare och hitta lösningar så att det inte behöver leda till en disciplinär åtgärd.
Läs mer >>

 

Frånvaroregler

Närvaro och aktivt deltagande är en viktig bedömningsgrund för dina studier. Du ansvarar själv för att meddela skolan om du kommer att utebli från undervisningen.
Läs mer >>

 

Fusk och plagiering

Deltagare som ertappas med att fuska tilldelas en skriftlig varning av rektor. Om misstanke finns att fusk skett vid tidigare kurser kan det innebära att dessa resultat ifrågasätts och granskas på nytt. Vid upprepat fusk riskerar deltagaren att stängas av.
Läs mer >>

 

Försäkringar

Under tiden du studerar hos oss är du försäkrad mot olycksfall. Råkar du ut för en olycka ska du alltid informera skolan så hjälper vi dig att anmäla skadan. Du vänder dig då till info@kalixfolkhogskola.se

 

GDPR – personuppgiftshantering

Kalix folkhögskola följer Sveriges folkhögskolors riktlinjer för GDPR. För att ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter.
Läs mer >>

 

Intyg

När du har genomfört studier med godkänt resultat utfärdas ett intyg.

Studieintyg
Ett bevis som du kan begära om du behöver styrka dina studier till myndigheter, fackförbund osv.

Behörighetsintyg (endast Allmän kurs)
Behörighetsintyget intygar behörighet till högre studier. Det finns både grundläggande behörighet till högskolan och grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. För att få grundläggande behörighet från folkhögskola måste du uppfylla både ett omfattningskrav och ett innehållskrav. Folkhögskolan kan även intyga särskild behörighet.

Studieomdöme (endast Allmän kurs)
Studieomdöme är folkhögskolans bedömning av deltagarens förmåga till vidare studier och kan utfärdas på behörighetsintyget då omfattningskravet är fullgjort.

 

IT

Kalix folkhögskolas IT-system är till för deltagare, gäster och personal. Som studerande vid Kalix folkhögskola har du tillgång till skolans nätverk.

 

Klagomålshantering och överklagande av beslut

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra vår verksamhet och välkomnar konstruktiv kritik.

Klagomålshanteringen syftar till att:

 • stärka deltagarnas inflytande på skolan.
 • utöka dialogen med våra deltagare.
 • underlätta att på ett enkelt och smidigt sätt kunna rätta till brister som uppstår i verksamheten.
 • öka trovärdigheten och legitimiteten på skolan samt upplevelse av en ökad kvalitet.
  Läs mer >>

 

Likabehandlingsplan

Kalix folkhögskola ska vara en trygg skola där alla människor har lika värde. Ingen ska utsättas för diskriminering eller trakasserier. All personal på skolan ska tillsammans med deltagarna aktivt arbeta med att förhindra alla former av kränkande särbehandling.
Läs mer >>

 

Läsårstider

På hemsidan hittar du läsårstiderna för din kurs/utbildning.

 

Publicering

Kalix folkhögskola tar aktivt del i sociala medier och webbpublicering. Ingen deltagare eller personal publiceras utan samtycke eller taggas på sociala medier. Våra riktlinjer för publicering följer GDPR.
Läs mer >>

 

Studeranderättsliga rådet (FSR)

För att stärka deltagarnas rättsliga ställning vid missnöje eller tvister finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).

Är du missnöjd eller har en konflikt med skolan ska du i första hand vända dig till skolans rektor. Om du inte är nöjd efter att ha tagit upp frågan med rektorn kan du vända sig skolans styrelse. Om du har vänt dig både till rektorn och styrelsen och fortfarande inte är nöjd kan du göra en anmälan till FSR. Anmälan ska ha kommit in till FSR senast ett år efter du har lämnat skolan.

Det går inte att överklaga satta studieomdömen till FSR eller någon annan instans utanför skolan.
Läs mer >> i Folkbildningsrådets folder Dina rättigheter på folkhögskola

 

Utvärdering

Olika former av utvärderingar är en viktig del i skolans kvalitetsarbete och för att öka deltagarnas inflytande på skolan. Utvärderingarna sker både muntligt och skriftligt, minst en gång per år och syftar till att förbättra och tydliggöra kursernas kvalitet, deltagarnas kunskapsinhämtning och trivsel.
Uppföljning av studieresultat och deltagarens måluppfyllelse sker löpande i personliga samtal.

Fastställd 2024-01-26

Entrén på Kalix folkhögskola