Socialpedagogutbildningen på Kalix Folkhögskola

Socialpedagog – mer information

 

Utbildningens innehåll

Samhällsutveckling och socialpedagogikens rötter

Kunskap om hur samhällets historiska förändringar påverkat människan. Kunskap om välfärdsstaten och socialpedagogikens framväxt.

Utveckling och socialisation

Kunskap om människans utveckling, ur olika teoretiska perspektiv med tonvikt på att vi är sociala varelser som formas men också är med och formar samhället och våra sociala sammanhang.

Grupprocesser, ledarskap och konflikthantering

Kunskap om grupper, gruppers utveckling och hur vi påverkas i grupp. Insikter om ledarskapets betydelse och träning i att ge och ta emot feedback. Deltagaren får kunskap om olika synsätt på konflikter

Kris och krishantering

Utvecklingskriser och traumatiska kriser, sorgereaktioner. Bemötande i kris

Kommunikation och samtalsmetodik

Kunskap om hur vi utvecklas till kommunicerande varelser. Grundläggande samtalsmetodik, aktivt lyssnande, kunskap om bland annat MI, KBT och coachande samtal på lösningsfokuserad grund.

Perspektiv på sociala problem

Kunskap om olika förklaringar till sociala problem, hur de uppstår och förändras.

Socialpedagogikens målgrupper

Kunskap om människor i utanförskap som söker en plats i samhället, elever i skolan, personer med funktionsvariationer, missbruk, kriminalitet, våldsutsatta, mm.

Socialpedagogens yrkesroll, kompetens och verksamhetsområden

Kunskap om bemötande och att bygga relationer, om värdegrund, etik och maktaspekter. Kunskap om gällande lagstiftning och viss kunskap i dokumentation.

Metoder och verktyg i socialt/socialpedagogiskt arbete

Deltagaren får kunskap om socialpedagogiskt arbete utifrån olika perspektiv; etiska, biologiska, psykologisk, socialpsykologiska, sociologiska/strukturella perspektiv. Kunskap om användbara verktyg inom socialt arbete och kunskaper om grunderna i behandlingsarbete och olika behandlingsmetoder

Interkulturella perspektiv och heder

Vi utmanar våra fördomar och lär oss mer om integration och om kulturella likheter och olikheter för att kunna förstå, möta och bemöta människor med annan etnisk och kulturell bakgrund.

Fördjupning

Ett tillfälle att fördjupa sig i ett ämne som deltagaren själv väljer och som redovisas skriftligt i en rapport och muntligt vid sammankomst.

Fältstudier

Genomföra fältstudier genom deltagande observation ute i arbetslivet för att beskriva och se samband mellan teori och praktik. Redovisas skriftligt i en rapport och muntligt vid sammankomst.

Litteratur- och materiallista

Deltagarna får en uppdaterad litteratur- och materiallista senast kursstart.

Socialpedagogutbildningen på Kalix Folkhögskola