Kursplan Mer information | Alumni#socialpedagogkalix 


Utbildningens innehåll

Samhällsutveckling och socialpedagogikens rötter

Kunskap om hur samhällets historiska förändringar påverkat människan. Kunskap om välfärdsstaten och socialpedagogikens framväxt.

Utveckling och socialisation

Kunskap om människans utveckling, ur olika teoretiska perspektiv med tonvikt på att vi är sociala varelser som formas men också är med och formar samhället och våra sociala sammanhang.

Grupprocesser, ledarskap och konflikthantering

Kunskap om grupper, gruppers utveckling och hur vi påverkas i grupp. Insikter om ledarskapets betydelse och träning i att ge och ta emot feedback. Deltagaren får kunskap om olika synsätt på konflikter

Kris och krishantering

Utvecklingskriser och traumatiska kriser, sorgereaktioner. Bemötande i kris

Kommunikation och samtalsmetodik

Kunskap om hur vi utvecklas till kommunicerande varelser. Grundläggande samtalsmetodik, aktivt lyssnande, kunskap om bland annat MI, KBT och coachande samtal på lösningsfokuserad grund.

Perspektiv på sociala problem

Kunskap om olika förklaringar till sociala problem, hur de uppstår och förändras.

Socialpedagogens målgrupper

Kunskap om människor i utanförskap som söker en plats i samhället, elever i skolan, personer med funktionsvariationer, missbruk, kriminalitet, våldsutsatta, mm.

Socialpedagogens yrkesroll, kompetens och verksamhetsområden

Kunskap om bemötande och att bygga relationer, om värdegrund, etik och maktaspekter. Kunskap om gällande lagstiftning och viss kunskap i dokumentation.

Metoder och verktyg i socialt/socialpedagogiskt arbete

Deltagaren får kunskap om socialpedagogiskt arbete utifrån olika perspektiv; etiska, biologiska, psykologisk, socialpsykologiska, sociologiska/strukturella perspektiv. Kunskap om användbara verktyg inom socialt arbete och kunskaper om grunderna i behandlingsarbete och olika behandlingsmetoder

Mångfald, integration och heder

Vi utmanar våra fördomar och lär oss mer om integration och om kulturella likheter och olikheter för att kunna förstå, möta och bemöta människor med annan etnisk och kulturell bakgrund.

Fördjupning

Ett tillfälle att fördjupa sig i ett ämne som deltagaren själv väljer och som redovisas skriftligt i en rapport och muntligt vid sammankomst.

Fältstudier

Genomföra fältstudier genom deltagande observation ute i arbetslivet för att beskriva och se samband mellan teori och praktik. Redovisas skriftligt i en rapport och muntligt vid sammankomst.

Litteraturlista

Observera att litteraturlistan är preliminär och förändras kontinuerligt, vi använder även artiklar, rapporter, film och TV i undervisningen.

 • Social pedagogik  Stig-Arne Berglund
 • Socialpedagogik- pedagogik i socialt arbete C Cederlund och S-A Berglund
 • Vardagslivets socialpsykologi Tomas Johansson Philip Lalander
 • Att skapa effektiva team Susan A. Wheelan
 • Konflikthantering i professionellt lärarskap  Ilse Hakvoort & Birgitta Friberg
 • Förluster: om sorg och livsomställning  Barbro Lenéer Axelsson
 • Levande socialt arbete, Marcus Herz
 • Etik i arbete med människor, Jan-Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen
 • Forskningsmetodikens grunder  Av Runa Patel, Bo Davidsson
 • Lösningsbyggande samtal Peter De Jong, Insoo Kim Berg
 • Lösningsinriktad pedagogik  Måhlberg, Sjöblom
 • Flyktens barn Elisabeth Elmeroth, Johan Häge
 • Om heder Unni Wikan
 • Främling vad döljer du för mig? Marcus Priftis
 • Allianser Odd Arne Tjersland, Gunnar Engen, Ulf Jansen
 • KBT i utveckling, en introduktion till kognitiv beteendeterapi Anna Kåver
 • Valfri självhjälpsbok inom KBT
 • Kärlek till döds Gunnar Bergström
 • Det är aldrig försent att få en lycklig barndom Ben Furman
 • Bära eller brista Odd Harald Rökenes och Per-Halvard Hanssen
 • Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Socialstyrelsen
 • Etik i socialpolitik och socialt arbete Erik Blennberger

Referenslitteratur

 • Den svårfångade socialpedagogiken Lisbeth Eriksson, Ann-Marie Markström
 • Introduktion till socialpsykologi Bosse Angelöw, Thom Jonsson
 • Meningskapande och delaktighet Molin, Gustavsson, Hermansson
 • Perspektiv på sociala problem Anna Meeuwisse o Hans Swärd
 • Stjärnlösa nätter Arkan Asaad
 • I hederns skugga Dilek Baladiz
 • Familjebehandling Insoo Kim Berg                                        
 • Lösningssnack Ben Furman, Tapani Ahola                               
 • Lösningsinriktad pedagogik K Måhlberg, M Sjöblom
 • Uppskattande samtalskonst Susanne Bergman, Camilla Blomqvist