Alkohol- och drogpolicy

Kalix folkhögskola ska vara en trygg arbetsmiljö för såväl personal som deltagare. Det innebär att vår gemensamma arbetsmiljö ska vara fri från droger och andra berusningsmedel.

På Kalix Folkhögskola har vi nolltolerans mot alla former av narkotikaliknande preparat som används i berusningssyfte inom samtliga delar av skolans verksamhet. Med skolans verksamhet avses alla lokaler där skolan bedriver utbildning, det vill säga, även vid de tillfällen då en deltagare befinner sig på praktik. Ej heller får det förekomma bruk av alkohol under skoltid.

All personal på skolan bär ansvaret att anmäla till rektor i de fall då missbruk av något berusningsmedel upptäcks. All personal har också ansvar att tillsammans arbeta mot alkohol- och drogmissbruk. Skolan vädjar också att andra deltagare vänder sig till personal på skolan i de fall då missbruk upptäcks. Skolan kan då stötta och vägleda deltagaren vidare på bästa sätt. Vid all hantering av frågor av denna karaktär arbetar skolan med hög sekretess och försiktighet för att värna om varje enskild individs personliga integritet.

Vid varje läsårsstart presenteras drogpolicyn i varje kursgrupp.

 

Handlingsplan

Vid pågående brott kontaktas alltid polisen i första hand. Vid misstanke om att någon på skolan brukar droger eller alkohol följer vi nedan ärendegång:

  • Deltagaren kallas snarast möjligt till samtal med kursansvarig och kurator
  • Om misstanke kvarstår efter samtalet och deltagaren förnekar bruk ges han/hon möjlighet att undanröja misstankarna genom provtagning innan vidare åtgärder vidtas.
  • Vid mötet upprättas en överenskommelse som innebär att den studerande förbinder sig att uppvisa negativa provresultat under en period som skolan beslutar. Den studerande förbinder sig även att delta i extra drogtester om skolan så önskar. Skolan ombesörjer alla kostnader i samband med provtagningar.
  • Avgörande för fortsatt handlingsplan är den studerandes inställning till händelsen och vilja att få hjälp med sitt missbruk.
  • Om deltagaren vägrar att ta emot hjälp, uppvisar positiva provresultat eller vägrar att genomgå tester så kommer denne att avskiljas från utbildningen.
  • Det är rektor som fattar beslut om avskiljning från utbildningen. Deltagaren kan överklaga beslutet hos skolans styrelse och om deltagaren fortfarande är missnöjd med beslutet vända sig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR http://www.folkbildningsradet.se/Folkhogskolor/Studeranderatt/

 

RÖKNING ÄR FÖRBJUDET PÅ SKOLANS OMRÅDE

På Kalix folkhögskola värnar vi om en god arbetsmiljö för alla som vistas på skolans område.

Med anledning av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering av tobaksrök är det enligt svensk tobakslag förbjudet att röka i och kring lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet och andra verksamheter där barn och ungdomar vistas.

Därför råder strikt rökförbud inom det område som räknas som skolgård, se skiss nedan. Observera att förbudet även gäller kvällar och helger.

För mer information, se Tobakslagen 1993:58.