Kalix Folkhögskola med logo

ANSÖKAN OCH ANTAGNING

Krav för antagning

För alla skolans utbildningar gäller att du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till utbildningen kan du inte komma in om du inte uppfyller nedanstående krav:

 • Du ska vara minst 18 år det år kursen börjar.
 • Din ansökan ska vara komplett och du ska ha skickat in den i tid.

 Urvalskriterier

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven ovan. Mer information för respektive utbildning hittar du på skolans hemsida.

 Så här går ansökan till

 

 • Du fyller i din ansökan som finns på vår hemsida och på folkhogskola.nu. Den är digital och går via SchoolSofts ”Mina sidor”.
 • Du bifogar de dokument som står på ansökningsblanketten. Till alla ansökningar ska betyg och personbevis bifogas. En del utbildningar kräver dessutom också t.ex. CV och personligt brev, intervjuer m.m. I det personliga brevet berättar du om dig själv, varför du vill gå utbildningen och vad du vill få ut av den.
 • Skolan bekräftar att vi har mottagit din ansökan. Bekräftelsen kommer som ett meddelande i SchoolSofts ”Mina sidor”.
 • När antagningen är färdig får du besked om du har blivit antagen eller hamnar på en reservlista. Du måste uppfylla grundkraven för antagning för att hamna på reservlistan. Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen.
 • Beslut om antagning fattas av kursansvarig lärare. Om du inte blir antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor.

GDPR MM

Kalix folkhögskolas personuppgiftshantering

Allmän

Kalix folkhögskola strävar efter att spara personuppgifter så kort tid som möjligt. Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som vi bedömer att det krävs för att uppfylla det som var syftet när vi samlade in dem, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Personuppgifterna kommer sedan att gallras.

En personuppgift kan till exempel vara ditt namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress.

Personuppgiftsansvar

Kalix folkhögskola är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som vi använder i vår verksamhet. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Om någon annan behandlar personuppgifter på uppdrag av Kalix folkhögskola har vi personuppgiftsbiträdesavtal.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information samt möjlighet till rättelse av dina personuppgifter som Kalix folkhögskola hanterar. Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du anser att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett felaktigt sätt.

Avseende sökande och deltagare

Kalix folkhögskola följer Dataskyddsförordningen (GDPR) och strävar efter att spara personuppgifter så kort tid som möjligt.

Syfte och ändamål för registreringen

Folkhögskolan har skyldighet att samla in och hantera personuppgifter i samband med ansökningar och deltagande i våra utbildningar och kursen. Detta sker med stöd av den rättsliga grunden; Uppgift av allmänt intresse. Personuppgifterna sparas så länge som vi bedömer att det krävs för att uppfylla det som var syftet vid insamlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag.

Kalix folkhögskola är statsbidragsfinansierad och personuppgifter sparas i enlighet med Bokföringslagen. Skolan använder Google Workspace for Education där Google är personuppgiftsansvariga.

Personuppgiftsansvar

Kalix folkhögskola är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som vi använder i vår verksamhet.

Ansökan

Ansökan sker via SchoolSoft som är ett personuppgiftsbiträde för Kalix folkhögskola. Personuppgifterna hanteras av berörda lärare och administrativ personal.

Antagning

Om du blir antagen och tackar ja till din studieplats hanteras dina personuppgifter under hela din studietid av berörda lärare och administrativ personal samt av Kalix folkhögskolas personuppgiftsbiträde, Mirror. Vid behov delas dina personuppgifter med andra myndigheter som t.ex CSN, SCB och Folkbildningsrådet.

Här kan du läsa mer om Google Workspace for Education enligt GDPR.

Avslag eller tackat nej till studieplats

Om du inte blir antagen till Kalix folkhögskola eller tackar nej till din studieplats hanterar SchoolSoft dina personuppgifter enligt sina rutiner

Intyg

Intyg är en myndighetsutövning och hanteras och arkiveras enligt Arkivlagen.

Skyddad identitet

Du ansvara själv för att informera skolan om din skyddade identitet. Vill du läsa mer om Dataskyddsförordningen (GDPR) Integritetsskyddsmyndigheten

Dina rättigheter

Du har rätt att få information samt möjlighet till rättelse av dina personuppgifter som Kalix folkhögskola hanterar. Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du anser att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett felaktigt sätt.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud/personuppgiftsansvarig på Kalix folkhögskola:

Skolchef/Rektor: Daniel Nilsson
E-post: daniel.nilsson@kalixfolkhogskola.se       Tel: 070-492 44 04

Google Classroom

De flesta utbildningar arbetar i ett verktyg som hete Google Classroom. Du får inloggning dit och där hittar du uppgifter och information under kursens gång.

Har du inloggning så kan du klicka dig dit nu: Google Classroom

Wi-Fi

Du kommer att få ett lösenord av din lärare, mer information hittar du här >>

Om Kalix

Stora upplevelser i en miljö du kommer gilla, läs mer >>

SchoolSoft

Du väljer Deltagare i rullistan innan du loggar in på SchoolSoft >>

Rabatter studerande

Det finns ett kort som kan ge rabatter på resor och en del annat när du är student. Mer information om korten och hur du ansöker om dessa finns att läsa mer om på nedanstående länkar. Behöver du ett intyg från skolan för att verifiera att du studerar vid Kalix folkhögskola, kontakta skolans administration: info@kalixfolkhogskola.se

Här hittar du information om Mecenat och Mecenatkortet, det kostnadsfria förmåns- och medlemskortet för studerande från första termin vid gymnasiet till examen vid högskola och universitet. Läs mer om Mecenat.

Logo

Policy

Kalix folkhögskola ska vara en trygg arbetsmiljö för såväl personal som deltagare. Det innebär att vår gemensamma arbetsmiljö ska vara fri från droger och andra berusningsmedel.

På Kalix Folkhögskola har vi nolltolerans mot alla former av narkotikaliknande preparat som används i berusningssyfte inom samtliga delar av skolans verksamhet. Med skolans verksamhet avses alla lokaler där skolan bedriver utbildning, det vill säga, även vid de tillfällen då en deltagare befinner sig på praktik. Ej heller får det förekomma bruk av alkohol under skoltid.

All personal på skolan bär ansvaret att anmäla till rektor i de fall då missbruk av något berusningsmedel upptäcks. All personal har också ansvar att tillsammans arbeta mot alkohol- och drogmissbruk. Skolan vädjar också att andra deltagare vänder sig till personal på skolan i de fall då missbruk upptäcks. Skolan kan då stötta och vägleda deltagaren vidare på bästa sätt. Vid all hantering av frågor av denna karaktär arbetar skolan med hög sekretess och försiktighet för att värna om varje enskild individs personliga integritet.

Vid varje läsårsstart presenteras drogpolicyn i varje kursgrupp.

 

HANDLINGSPLAN

Vid pågående brott kontaktas alltid polisen i första hand. Vid misstanke om att någon på skolan brukar droger eller alkohol följer vi nedan ärendegång:

 • Deltagaren kallas snarast möjligt till samtal med kursansvarig och kurator
 • Om misstanke kvarstår efter samtalet och deltagaren förnekar bruk ges han/hon möjlighet att undanröja misstankarna genom provtagning innan vidare åtgärder vidtas.
 • Vid mötet upprättas en överenskommelse som innebär att den studerande förbinder sig att uppvisa negativa provresultat under en period som skolan beslutar. Den studerande förbinder sig även att delta i extra drogtester om skolan så önskar. Skolan ombesörjer alla kostnader i samband med provtagningar.
 • Avgörande för fortsatt handlingsplan är den studerandes inställning till händelsen och vilja att få hjälp med sitt missbruk.
 • Om deltagaren vägrar att ta emot hjälp, uppvisar positiva provresultat eller vägrar att genomgå tester så kommer denne att avskiljas från utbildningen.
 • Det är rektor som fattar beslut om avskiljning från utbildningen. Deltagaren kan överklaga beslutet hos skolans styrelse och om deltagaren fortfarande är missnöjd med beslutet vända sig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 

 

RÖKNING ÄR FÖRBJUDET PÅ SKOLANS OMRÅDE

På Kalix folkhögskola värnar vi om en god arbetsmiljö för alla som vistas på skolans område.

Med anledning av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering av tobaksrök är det enligt svensk tobakslag förbjudet att röka i och kring lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet och andra verksamheter där barn och ungdomar vistas.

Därför råder strikt rökförbud inom det område som räknas som skolgård. Observera att förbudet även gäller kvällar och helger.

Klagomålshantering

Rutin för klagomålshantering och överklagande av beslut

Vi välkomnar konstruktiv kritik mot vår verksamhet eftersom vi kontinuerligt arbetar med att utvecklas och bli bättre. Vi ser därför klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. Alla klagomål ska hanteras inom en tvåveckorsperiod.

Klagomålshanteringen syftar till att

 • Stärka elevernas inflytande på skolan
 • Utöka dialogen med våra elever
 • Underlätta att på ett enkelt och smidigt sätt kunna rätta till brister som uppstår i verksamheten
 • Öka trovärdigheten och legitimiteten på skola samt upplevelse av en ökad kvalitet.

 

Steg 1 Är alltid att lyfta ärendet till den det berör. Ditt klagomål kommer att hanteras av den som tar emot klagomålet.

Steg 2 Om du fortfarande upplever att klagomålet kvarstår, ta kontakt med kursansvarig på skolan,

Steg 3 Om klagomålet ännu ej upplevs som hanterat, vänder du dig till rektor på skolan. Detta gäller också om du av någon anledning inte upplever att du vill ta kontakt med den som är direkt berörd.

Steg 4 Rektor kommer att kalla dig till möte för att utreda klagomålet närmre samt för att diskutera ärendet ytterligare.

Steg 5 Styrelsen är huvudman för skolan och via dem kan du också få rådgivning i ärendet innan det tas vidare ytterligare.

Steg 6 Om du fortfarande upplever att du inte får rätt hjälp så vänder du dig till FSR (Folkhögskolornas studeranderättsliga råd). FSR utreder sedan ärendet och återkopplar med synpunkter kring ärendet både till dig och till skolan.

Kontakter på skolan

Expedition (generella frågor): info@kalixfolkhogskola.se | 0923-666 10 eller 070-190 15 68
Felanmälan fastigheter: fastighet@kalixfolkhogskola.se

Kontakter endast text. Press, skolarbeten: Bilder som du kan använda finns här. Under respektive utbildning hittar du också kontaktuppgifter till kursansvariga.

Hitta på området

För att du ska lättare hitta på skolans område har vi denna sida för dig >>

Frånvaro och konsekvenser

Eftersom vi bedömer er studieinsats på olika sätt och inte alltid genom enskilda examinationer och prov är det extra viktigt att du är närvarande och deltar i undervisningen. Vi bedömer nämligen till stor del din närvaro och din delaktighet i lärandesituationer. Vår ambition är därför att arbeta med att minimera frånvaron bland våra deltagare och arbeta proaktivt för hög närvaro på skolan. Vi vill ju ha dig här!

Deltagarens ansvar

Frånvaroanmälan skall alltid göras samma dag och det gör du via vårt rapporteringssystem, Schoolsoft. Du ansvarar nämligen själv för att meddela till skolan om du blir sjuk, vårdar barn eller har annan orsak till att utebli från undervisningen. Även om du är sjuk flera dagar på rad så ska du meddela frånvaron varje dag. Vi arbetar mot arbetslivets villkor och följer därmed med en liknande närvaropolicy.

Du som läser en distansutbildning meddelar ansvarig lärare och eventuell studiegrupp om du är frånvarande till den grad att det påverkar studierna.

Om du blir sjuk 7 dagar eller mer

Blir du sjuk under en längre tid ska du lämna ett läkarintyg till skolan och intyget lämnar du till skolans reception.  Korta och upprepade frånvarotillfällen kan efter skolans bedömning också leda till krav på läkarintyg.

Hög frånvaro

Om du har hög frånvaro, oavsett om det handlar om sjukdom eller annat så kan det leda till uteblivet eller reducerat studieomdöme/studieintyg från den kurs/utbildning du läser eftersom skolan då kan ha svårighet att göra rätt bedömning.

Överstiger din frånvaro 10 % rapporterar skolan detta till CSN. Det är CSN (Centrala studiestödsnämnden) som beslutar om du förlorar dina studiemedel. Notera att om du haft hög frånvaro sedan start så kan du även bli återbetalningsskyldig. Du kan läsa mer om vilka regler CSN har gällande dina studiemedel (http://www.csn.se/komv-folkh-gymn ).

Om du har hög frånvaro kommer skolan att kontakta dig kring din studiesituation och vi kommer då att se över om du har tillräcklig närvaro för att kunna slutföra dina studier i tid.

Om du är frånvarande under en månads tid utan att vi hör av dig från skolan så kommer du automatiskt att skrivas ut från utbildningen eftersom vi inte bedömer att du är studerande vid skolan.

@kalix_folkhogskola

#kalixfolkhogskola #mångfald #delaktighet #demokrati #jämställdhet #folkhögskola


Folkhögskolan värnar om

 Mångfald 
 
Delaktighet
 Demokrati  
 
Jämställdhet


#kalixfolkhogskola #mångfald #delaktighet #demokrati #jämställdhet #folkhögskola


Egna instakonton

Skolans stora: @kalix_folkhogskola

Konferens och vandrarhem: @kalix_konferens_vandrarhem

Vandrarhem: @stf_kalix_vandrarhem

Resan mot bilderboken: @resan_mot_bilderboken

Artist- och musiker: @kalixartistmusikerutb

Socialpedagogerna: @socialpedagogkalix

VA: @virtuell.assistent.kalix.fhsk

Film och TV-serier: @filmochserieproduktion_kalix

Hantverk: @hantverkkalix

Folkhögskolan öppettider

 • Måndag – torsdag kl: 08.00 – 16.00
 • Fredag: kl: 08.00 – 15.00

Expedition

 • Måndag – torsdag kl: 08.00 – 16.00
 • Fredag: kl: 08.00 – 15.00

Telefon

 • 0923 – 666 10

Jourtelefon

 • 0923 – 30 11 14
 • 0923 – 30 11 04

Gäller Allmän kurs

Höstterminen 2023

 • Kursstart: 21 augusti
 • Kursslut: 22 december

Lovdagar höstterminen 2023

 • 30 oktober – 3 november (höstlov vecka 44) samt 8 december

Vårterminen 2024

 • Kursstart: 8 januari
 • Kursslut: 7 juni

Lovdagar vårterminen 2024

 • 4 mars – 8 mars (sportlov vecka 10), 2 april – 5 april (påsklov vecka 14), 30 april, 10 maj samt 27 maj