Skolans IT-policy

Allmänna regler för användning av datorer och nätverksresurser på och via Kalix folkhögskola, Kalix folkhögskolas molntjänster samt folkbildningsnätet.

Folkhögskolans hela IT-system är framförallt till för deltagare, gäster och personal. Det finns möjlighet att skaffa eget abonnemang för privat bruk på skolans internat.

Som studerande vid Kalix Folkhögskola har du tillgång till skolans datorer och datornät. För att kunna ansluta till Kalix Folkhögskolas datornät för studenter krävs det att du har en personlig användaridentitet. Till denna identitet hör även en e-postadress, tillgång till skolans administrativa verktyg, schoolsoft samt en filarea.

Du behåller samma användarid under hela din studietid vid Kalix Folkhögskola. Nedanstående regler gäller i samtliga tillämpliga delar oavsett om du får tillgång till studentnätet via,

 • En trådlös nätuppkoppling
 • Ett nätverksuttag på skolan
 • Eller på något annat sätt använder nätet

Reglerna gäller även de som endast använder sin användarid för att använda någon av Folkhögskolans-/folkbildningsnätets tjänster.

Vem/vilka får nyttja nätet på skolan

Som aktiv studerande vid Kalix folkhögskola kan du få användarid för åtkomst till datorer, tjänster och nätverk.

Kom ihåg att din användarid är personlig och det innebär att den endast får nyttjas av dig. Det innebär alltså att du inte heller får låna ut den till någon annan och ej heller får du använda någon annans användarid. Du är nämligen själv ansvarig för all trafik kopplat till din användare och bör bevara lösenordet för dig själv.

Om något av dina lösenord kopplat till skolan kommer på villovägar så ska du utan dröjsmål anmäla detta till skolans IT-support så att lösenordet skyndsamt kan bytas ut. För att du sedan ska få tillgång till nätet krävs att du undertecknar och lämnar in blanketten ”Anmälan och försäkran” som du når via vår administration.

 

Hur får nätet nyttjas?

Du har ett konto som primärt avser användande kopplat till din utbildning vid Kalix Folkhögskola. Du åtar dig att följa Sveriges lagar och förordningar gällande IT-användning och även SUNETs etiska regler för dataanvändning. För mer information se bifogad länk (https://www.sunet.se/policy-for-tillaten-anvandning/). De etiska regelverken fördömer det oetiskt när någon:

 • Försöker få tillgång till nätverksresurser eller andra IT-resurser utan att ha rätt till det,
 • Försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken eller anslutna IT-resurser,
 • Försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen,
 • Uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara),
 • Gör intrång i andras privatliv, [eller]
 • Försöker förolämpa eller förnedra andra.

(ibid.)

 

Lösenord

Lösenord skall vara av god kvalitet, vilket i första hand avser att de ska vara personliga och hållas hemliga. Med begreppet god kvalitet menas:

 

 • Lösenordet ska vara minst 8 tecken långt, helst ännu längre
 • Det måste innehålla minst en stor och en liten bokstav samt minst en siffra.
 • Det skall inte vara ett ord som finns in någon ordlista, vare sig svensk eller på något främmande språk.
 • Lösenordet ska ej vara ett personnamn, varumärke eller lättigenkännliga strängar såsom ”qwerty”, bilnummer, husdjurets eller barnens namn och årtal.
 • Det ska heller inte vara ett dubblerat ord, ett ord skrivet baklänges, med en siffra före eller efter.
 • Lösenord ska alltid bytas om man misstänker att de kommit på villovägar
 • Ett bra lösenord kan exempelvis vara en felstavad, personlig ramsa innehållande stora och små bokstäver, siffror samt med specialtecken insprängda.

 

Lösenord som används inom skolan får inte användas för tjänster utanför skolan såsom vid olika externa sajter, sociala medier och så vidare. Använd så långt som det är möjligt olika lösenord för olika tjänster. Eftersom trafiken på nätet kan avlyssnas så ska påloggningsmetoder användas vilka inte sänder lösenord i klartext, t.ex. vid inloggning via webbsidor skall https användas.

 

Sekretess

Folkhögskolans nät bör betraktas som öppet, vilket innebär att du måste räkna med risken att din trafik avlyssnas av obehöriga. Om du t.ex. i samband med något arbete i skolan omhändertar sekretessbelagd information via nätet, till exempel, personuppgifter så måste du se till att uppgifterna skyddas på något sätt – exempelvis genom kryptering. All hantering av personuppgifter måste ske i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:2049.

 

 

 

Loggning av trafik

I och med att du får åtkomst till skolans nätverk så godkänner du också att trafiken på nätet loggas samt att dessa loggor granskas av nätsäkerhetsansvariga kopplat till verksamheten. Vid lagöverträdelser är skolan skyldig att lämna över loggar och annan information till polis och åklagare.

 

Hur datorer ska anslutas

Du ansluter själv till skolans nätverk. Alla fasta datorer är redan anslutna i nätverksuttag. Nya anslutningar, omflyttningar måste samordnas och dokumenteras av skolans IT-administratörer. I och med att du kopplar till dator på skolans nätverk för att nå omvärlden, kan även andra studenter på samma sätt nå din dator. Du måste alltså se till att skydda din dator och dessutom måste du se till att du inte delar ut dina filer för omvärlden oavsiktligt t.ex. fildelningstjänster. Har du din dator ansluten till skolan får du inte samtidigt ha ett för andra uppringbart modem, ett trådlöst nät eller något annat publikt nät anslutet till din dator. Olika operativsystem kräver olika stora insatser för att vara säkert. Du är själv ansvarig för att din dator kopplas in på ett säkert sätt.

 

Lagring

All varaktig lagring av filer ska ske i användarnas privata användarmappar (idag U:) eller delade mappar/klassmappar (idag R:). För film och ljud (radio) gäller särskilt anvisad lagring. Hårddiskar i lokal maskin raderas rutinmässigt vid reparationer av datorn. De flesta pc-datorerna har en lokal D: disk där tillfällig lagring av material under arbete kan ske. D:disken hålls om möjligt orörd vid datorreparation, men raderas inför varje läsår. Elever säkerhetskopierar själva sina användar- och klassmappar. Alla klass- och användarmappar raderas en tid efter avslutad utbildning. Elever som söker andra utbildningar på Kalix folkhögskola mellan läsåren kan innan terminsslut be om att få ha kvar login och lagrade data över sommaren.

 

Program i skolans datorer

För att arbete och skolarbete ska kunna utföras så smidigt som möjligt och av datasäkerhetsskäl så är det inte att tillåtet att installera egna program/tjänster/appar eller annan utrustning i skolans datorer. Dispens kan medges dock ska detta alltid ske genom ett godkännande från skolan. Vid dispens får man dock räkna med att den installerade programvaran försvinner från datorerna vid felsökning/ominstallation av datorerna eller större uppdateringar.

 

Förtäring

Skolan avråder starkt från förtäring av mat och dryck vid datorer eller annan utrustning. Om skada uppstår på grund av oförsiktighet kan en självrisk på 1000kronor debiteras aktuell användare.

 

Utloggning, automatisk utloggning, sparande energi och miljö

Om datorn lämnas obevakad under en längre stund så kommer du automatiskt att loggas ut från samtliga servrar. Vid uppdateringar som skolan då och då genomför kan datorn också komma att startas om. Detta innebär att de arbeten som du inte sparat kan komma att gå förlorade. Därför måste man vara noga med att spara samtliga pågående arbeten och logga ut från datorn innan man lämnar den. Om datorn står utan tillsyn kan det dessutom leda till att andra nyttjar din användare något som i slutändan kan göra att du hålls ansvarig för eventuell aktivitet som utförts vid det tillfället. En påslagen dator tar mycket ström och för att spara på miljön ska alla datorer därför vara avstängda när de ej används, till exempel under natten. Skärmsläckare och energisparinställningar finns förvalsinstallerade på datorerna, vilket innebär att skärmen slocknar efter 15 minuter och datorn stängs av efter 90 minuter av inaktivitet.

 

Vid brott mot den IT-policy som beskrivits ovan

Den som överträder- eller misstänks överträda ovanstående regler kan komma att stängas av från datoranvändning/nätverk/undervisning för eventuell utredning. Dessutom kan både disciplinära och/eller rättsliga åtgärder komma att vidtas. Brott mot ovanstående regler kan också leda till skadestånd för eventuella reparation- och återställningskostnader. Vid onormalt hög bandbreddsanvändning eller nätverksstörning kan automatiserad avstängning ske. Då sker en utredning och eventuell återanslutning under kontorstid i mån av tid. Det åligger all personal på skolan att följa upp och se till att detta regelverk vidmakthålls och vid behov ändras och uppdateras. Beslut om ändring/uppdatering sker på skolans lärarmöte.

 

Jag har tagit del av ovan information gällande den IT-policy som gäller för skolan

 

Ort och datum:                   …………………………………………………………………….

 

Namnteckning:                   …………………………………………………………………….

 

Namnförtydligande:           …………………………………………………………………….