Rutin för klagomålshantering och överklagande av beslut

Vi välkomnar konstruktiv kritik mot vår verksamhet eftersom vi kontinuerligt arbetar med att utvecklas och bli bättre. Vi ser därför klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. Alla klagomål ska hanteras inom en tvåveckorsperiod.

Klagomålshanteringen syftar till att

  • Stärka elevernas inflytande på skolan
  • Utöka dialogen med våra elever
  • Underlätta att på ett enkelt och smidigt sätt kunna rätta till brister som uppstår i verksamheten
  • Öka trovärdigheten och legitimiteten på skola samt upplevelse av en ökad kvalitet.

 

Steg 1            Är alltid att lyfta ärendet till den det berör. Ditt klagomål kommer att hanteras av den som tar emot klagomålet.

Steg 2            Om du fortfarande upplever att klagomålet kvarstår, ta kontakt med kursansvarig på skolan,

Steg 3            Om klagomålet ännu ej upplevs som hanterat, vänder du dig till rektor på skolan. Detta gäller också om du av någon anledning inte upplever att du vill ta kontakt med den som är direkt berörd.

Steg 4            Rektor kommer att kalla dig till möte för att utreda klagomålet närmre samt för att diskutera ärendet ytterligare.

Steg 5            Styrelsen är huvudman för skolan och via dem kan du också få rådgivning i ärendet innan det tas vidare ytterligare.

Steg 6            Om du fortfarande upplever att du inte får rätt hjälp så vänder du dig till FSR (Folkhögskolornas studeranderättsliga råd). Dessa når du via denna länk: https://www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/Studerandes-rattigheter/ FSR utreder sedan ärendet och återkopplar med synpunkter kring ärendet både till dig och till skolan.