Alla elevskåp är skolans egendom, vilket innebär att du endast ska förvara material i skåpet som tillhör skolarbetet.

Följande är ett kontrakt du som deltagare undertecknar för att få tillgång till skåp på skolan:

  • Du ska själv införskaffa hänglås till det skåp du tilldelas av skolan
  • Nyckeln till skåpet ansvarar du själv för och därmed också för att den medtages varje dag
  • Skåpet skall hållas lås. Om du lämnat skåpet öppet utan tillsyn kan material och böcker gå förlorade och du kan bli ersättningsskyldig för dessa på grund av oaktsamhet
  • Skolan ansvarar inte för värdesaker som du har i ditt elevskåp
  • Du ansvarar för att skåpet hålls i gott skick, både invändigt och utvändigt.
  • Skåpet ska tömmas, städas ur och låset tas bort i samband med sommarledighet.

Elever som bryter mot reglerna kan fråntas rätt att nyttja skolans elevskåp

Om skolledningen anser sig ha anledning att öppna elevskåpet skall detta ske i elevens närvaro. I andra fall, där synnerliga skäl föreligger, kan skolan öppna skåpet även om eleven inte kan delta.

Varje deltagare kommer att få ett numrerat skåp då kontraktet är påskrivet och återlämnat till skolan. Vid eventuella frågor, kontakta administrationspersonal på skolan.

Jag har tagit del av ovan bestämmelser kring elevskåp som gäller på skolan.

 

………………………………………………………

Ort och datum

 

………………………………………………………

Namnteckning

 

………………………………………………………

Namnförtydligande