Mål

Kalix folkhögskola ska erbjuda en studerandemiljö på lika villkor för alla och i så hög utsträckning som möjligt erbjuda stöd i olika former.

Målgrupp

Potentiella deltagare med utländsk bakgrund.

Särskilda målgrupper

Personer som saknar tillräckliga kunskaper i svenska språket för att kunna tillgodogöra sig utbildning på skolan.

Strategier

När en deltagare ska påbörja en utbildning på skolan gör varje kursansvarig en behovsanalys gällande förstärkning av språkinsatser för deltagaren.

På utbildningar som är riktade till specifika grupper anpassas undervisningen individuellt.

Lärartätheten kan därmed anpassas efter behoven.

Skolan ska ingå som en naturlig del i nätverket kring deltagarna. Det innebär att skolan kan söka samråd med respektive deltagares nätverk.

Kompetensutveckling

Personal som arbetar med språkutvecklande insatser ska så långt det är möjligt ha motsvarande kunskap och kompetens inom området.

Skolan ska ha ett särskilt fokus på mångfaldsfrågor och det ska därmed ingå språkutvecklande kompetensutveckling för alla pedagoger under det kommande läsåret.