Lärarassistent – vilka arbetsuppgifter finns?

Kursplan | Utbildningsbeskrivning LA | FAQ Bildgalleri | Arbetsuppgifter | Fältstudier, praktik | Att plugga hos oss | #lararassistenterkalix


Lärarassistent – vilka arbetsuppgifter finns?

Lärarassistentens arbetsuppgifter varierar efter skolors, lärares och elevers behov och förutsättningar. Lärarassistenten bidrar i skolans trygghetsskapande, administrativa och praktiska arbete, t.ex. med mentorskap, konflikthantering, frånvarohantering och som samordnare av pedagogiska aktiviteter och processer.

Lärarassistent ska inte ersätta en lärare men vara den behjälplig så fokus för lärare kan vara undervisning. Här är exempel på vad en lärarassistent kan hjälpa till med. Listan kan naturligtvis göras längre, beroende på vad för övrig bakgrund en lärarassistent har.

Med elever

 • Lärarvikarie: egentligen inte, då det bör vara en legitimerad lärare som är vikarie. En lärarassistent är ju ändå lämplig i praktiken att gå in några timmar tills man har fått tag på en behörig lärare. På så vis kan klassen ledas av någon som känner dem istället för att de står utan vuxen i klassrummet.
 • Stötta enstaka elever som t.ex. varit sjuk och behöver arbeta ikapp (efter instruktion från läraren).
 • Stötta elever med exempelvis dyslexi som behöver få något uppläst eller nedskrivet (efter instruktion från lärare/specialpedagog).
 • När läraren har gruppundervisning i klassen kan en lärarassistent leda en av grupperna
 • Vara provvakt
 • Förbereda och dela ut uppgifter vid studiebesök, friluftsdagar, föräldramöten, studiebesök
 • Vara delaktig i planering och genomförande av temadagar, projektveckor m.m.
 • Fotografera nya elever så skolpersonal kan få fotokartor med namn
 • Rastvakt
 • Spela spel, dela ut specialuppgifter till elever som snabbt blir klara med uppgifter/prov
 • Sköta läxhjälpen på skolan
 • Följa med elever till bibliotek eller på studiebesök
 • Vakta duschrum / omklädningsrum
 • Starta upp klassen varje morgon (lägre åldrar, då klassläraren t.ex. kan få tid att svara på mejl m.m.): svara på vad det blir för lunch, vilken dag är det, vad händer på skolan, gruppstärkande aktiviteter, diskutera nyheter
 • Se film tillsammans med elever och diskutera den efteråt
 • Ha högläsning och diskutera boken efteråt
 • Ha vissa genomgångar/lektioner som läraren har bestämt tillsammans med lärarassistenten
 • Skapa ro, trivsel och trygghet utanför klassrummen 
 • Skapa ro, trivsel och trygghet i klassrummen 
 • Guida eleverna till rätt plats 
 • Stötta eleverna i övningar och enskilt arbete/grupparbete under lektionstid 
 • Konflikthantering 
 • Relationsbyggande 
 • Omsorg under skoldagen 
 • Rastvärdar 
 • Pedagogiska måltider 
 • Hembesök hos elever med problematisk frånvaro 
 • Stödja och vägleda elever i användningen av nödvändiga verktyg och assisterande teknik samt uppföljning av att dessa används 

Administration 

 • Ta närvaro och ta hand om frånvarorapportering
 • Inrapportering av nationella prov, resultat och andra summativa resultat
 • Sköta utlämning av busskort
 • Handha information om särskild kost och allergier
 • Ta fram och beställa lektionsmaterial
 • Bokning av utvecklingssamtal och andra möten med lärare, vårdnadshavare, elevhälsa och externa kontakter
 • Ordna med praktikplatser och intyg kring praktik
 • Samla in, pricka av, påminna om skolarbeten som ska in, även skumläsa så allt finns med enligt lärarens anvisningar
 • Skriva inbjudningar till föräldramöten, trivselkvällar m.m.
 • Förbereda undervisningsmaterial, bildspel
 • Rätta prov som inte är bedömning utan mer kryssfrågor eller glosor
 • Läsa elevtexter innan de bedöms, för att se om de är färdiga för bedömning från lägst godkänd nivå
 • Läsa texter som är skrivna enbart som träning och inte bedömning
 • Sätta upp och ta ner elevarbeten i klassrummen
 • Skapa videos för att presentera något
 • Administrera skolfotograferingen om det inte sköts av föräldrarna
 • Förbereda avslutningar, särskilda dagar
 • Kopiera material, göra kompendier, skanna
 • Ringa efter tolk
 • Laminera
 • Skriva veckobrev till föräldrar
 • Renskriva material
 • Skapa enklare hemsidor till olika projekt
 • Uppdatera skolans webbsida och sociala medier
 • Vara ansvarig över skolans digitala miljö, ha koll på nya appar, system och informera och instruera annan personal vid behov
 • Administrera in- och utlåning av böcker
 • Ansvara över inköp
 • Boka bussar
 • Ta emot felanmälningar
 • Byta gardiner, pynta i lokalerna
 • Ta fram och sammanställa olika enkäter t.ex. inom likabehandling, SIFO, SCB, Skolverket elevråd m.m.
 • Leta vikarier samt ta emot nya och visa runt på skolan
 • Vara tilldelad förutbestämda uppgifter vid en krissituation, brandövning odyl.
 • Plasta in böcker
 • Ställa iordning lektionssalar samt fram- och borttagning av undervisningsmaterial 
 • Kopiera och förbereda undervisningsmaterial 
 • Enklare rättningsarbete och dokumentation av resultat 
 • Administrera beställningar av förbrukningsmaterial och läromedel 
 • Kontrollera, packa upp och fördela förbrukningsmaterial och läromedel 
 • IT-förberedelser såsom inloggning och byte av lösenord 
 • Uppdatering av programvara 
 • Kontakt med IT-support, teknisk dataadministration och support 
 • Kontakt med vårdnadshavare och elever; mejl, samtal med vårdnadshavare och elever 
 • Intern samverkan med elevhälsan och övrig personal 
 • Extern medverkan med olika aktörer, exempelvis socialtjänsten, Barn och ungdomspsykiatrin (BUP), med flera 
 • Utskick av information till vårdnadshavare, föräldrar och elever 
 • Se till att nödvändiga verktyg och assisterande teknik finns tillgängliga och fungerar 
 • Ställa iordning lektionssalar utifrån elevers specifika behov 
 • Skapa bildscheman för skoldagen respektive lektioner och i enskilda ämnen 

Det finns fler uppgifter en lärarassistent kan göra och det skiljer sig från olika skolor beroende på övrig tillgänglig personal och skolans behov. Lärarassistenternas har en fin lista här.