GDPR

Kalix folkhögskolas personuppgiftshantering

Allmän

Kalix folkhögskola strävar efter att spara personuppgifter så kort tid som möjligt. Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som vi bedömer att det krävs för att uppfylla det som var syftet när vi samlade in dem, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Personuppgifterna kommer sedan att gallras.

En personuppgift kan till exempel vara ditt namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress.

Personuppgiftsansvar

Kalix folkhögskola är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som vi använder i vår verksamhet. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Om någon annan behandlar personuppgifter på uppdrag av Kalix folkhögskola har vi personuppgiftsbiträdesavtal.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information samt möjlighet till rättelse av dina personuppgifter som Kalix folkhögskola hanterar. Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du anser att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett felaktigt sätt.

Avseende sökande och deltagare

Kalix folkhögskola följer Dataskyddsförordningen (GDPR) och strävar efter att spara personuppgifter så kort tid som möjligt.

Syfte och ändamål för registreringen

Folkhögskolan har skyldighet att samla in och hantera personuppgifter i samband med ansökningar och deltagande i våra utbildningar och kursen. Detta sker med stöd av den rättsliga grunden; Uppgift av allmänt intresse. Personuppgifterna sparas så länge som vi bedömer att det krävs för att uppfylla det som var syftet vid insamlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag.

Kalix folkhögskola är statsbidragsfinansierad och personuppgifter sparas i enlighet med Bokföringslagen. Skolan använder Google Workspace for Education där Google är personuppgiftsansvariga.

Personuppgiftsansvar

Kalix folkhögskola är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som vi använder i vår verksamhet.

Ansökan

Ansökan sker via SchoolSoft som är ett personuppgiftsbiträde för Kalix folkhögskola. Personuppgifterna hanteras av berörda lärare och administrativ personal.

Antagning

Om du blir antagen och tackar ja till din studieplats hanteras dina personuppgifter under hela din studietid av berörda lärare och administrativ personal samt av Kalix folkhögskolas personuppgiftsbiträde, Mirror. Vid behov delas dina personuppgifter med andra myndigheter som t.ex CSN, SCB och Folkbildningsrådet.

Här kan du läsa mer om Google Workspace for Education enligt GDPR.

Avslag eller tackat nej till studieplats

Om du inte blir antagen till Kalix folkhögskola eller tackar nej till din studieplats hanterar SchoolSoft dina personuppgifter enligt sina rutiner

Intyg

Intyg är en myndighetsutövning och hanteras och arkiveras enligt Arkivlagen.

Skyddad identitet

Du ansvara själv för att informera skolan om din skyddade identitet. Vill du läsa mer om Dataskyddsförordningen (GDPR) Integritetsskyddsmyndigheten

Dina rättigheter

Du har rätt att få information samt möjlighet till rättelse av dina personuppgifter som Kalix folkhögskola hanterar. Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du anser att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett felaktigt sätt.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud/personuppgiftsansvarig på Kalix folkhögskola:

Skolchef/Rektor: Daniel Nilsson
E-post: daniel.nilsson@kalixfolkhogskola.se       Tel: 070-492 44 04