Frånvaro och konsekvenser vid hög frånvaro

Eftersom vi bedömer er studieinsats på olika sätt och inte alltid genom enskilda examinationer och prov är det extra viktigt att du är närvarande och deltar i undervisningen. Vi bedömer nämligen till stor del din närvaro och din delaktighet i lärandesituationer. Vår ambition är därför att arbeta med att minimera frånvaron bland våra deltagare och arbeta proaktivt för hög närvaro på skolan. Vi vill ju ha dig här!

Deltagarens ansvar

Frånvaroanmälan skall alltid göras samma dag och det gör du via vårt rapporteringssystem, Schoolsoft. Du ansvarar nämligen själv för att meddela till skolan om du blir sjuk, vårdar barn eller har annan orsak till att utebli från undervisningen. Även om du är sjuk flera dagar på rad så ska du meddela frånvaron varje dag. Vi arbetar mot arbetslivets villkor och följer därmed med en liknande närvaropolicy.

Du som läser en distansutbildning meddelar ansvarig lärare och eventuell studiegrupp om du är frånvarande till den grad att det påverkar studierna.

Om du blir sjuk 7 dagar eller mer

Blir du sjuk under en längre tid ska du lämna ett läkarintyg till skolan och intyget lämnar du till skolans reception.  Korta och upprepade frånvarotillfällen kan efter skolans bedömning också leda till krav på läkarintyg.

Hög frånvaro

Om du har hög frånvaro, oavsett om det handlar om sjukdom eller annat så kan det leda till uteblivet eller reducerat studieomdöme/studieintyg från den kurs/utbildning du läser eftersom skolan då kan ha svårighet att göra rätt bedömning.

Överstiger din frånvaro 10 % rapporterar skolan detta till CSN. Det är CSN (Centrala studiestödsnämnden) som beslutar om du förlorar dina studiemedel. Notera att om du haft hög frånvaro sedan start så kan du även bli återbetalningsskyldig. Du kan läsa mer om vilka regler CSN har gällande dina studiemedel (http://www.csn.se/komv-folkh-gymn ).

Om du har hög frånvaro kommer skolan att kontakta dig kring din studiesituation och vi kommer då att se över om du har tillräcklig närvaro för att kunna slutföra dina studier i tid.

Om du är frånvarande under en månads tid utan att vi hör av dig från skolan så kommer du automatiskt att skrivas ut från utbildningen eftersom vi inte bedömer att du är studerande vid skolan.