Föreläsningar | Vad har vi gjort tidigare | Mer info


Här följer ett urval av tidigare uppdrag.

 

Föreläsning i temat ”Mobbad på jobbet”

Något av de värsta en människa kan utsättas för är mobbning. Detta gäller barn som vuxna ofta kan det vara ännu svårare att upptäcka mobbning som sker på en arbetsplats. Därför har vi sett som oerhört värdefullt att kunna ge en föreläsning inom området, vilket framförallt handlar om att väcka reflektion.

Mobbning är avsiktliga sätt att försöka förminska, kontrollera eller rent av i syfte att förstöra för en annan människa. Detta kan ta sig i uttryck på många olika sätt, ibland inför andra människor, ibland i mer privata situationer. Oavsett hur det sker, så är det allvarligt och därför viktigt att alla på en arbetsplats är uppmärksamma på hur vi bemöter varandra.     

Kursen innehåller en föreläsning om mobbning, utanförskap och kränkningar. Den innehåller även korta övningar där huvudsyftet som sagt är att väcka reflektion.

Denna föreläsning tar ca 3 timmar och har varit mycket uppskattad bland deltagarna.

 

Föreläsning i temat ”Kommunikation, grupp- och grupprocesser, organisations-kultur”

Många konflikter på arbetsplatser och likaså i privata situationer uppstår genom att kommunikationen mellan människor brister. Ofta handlar en konflikt som uppstår om hur vi förstår eller inte förstår varandras budskap. Därför är det viktigt att uppmärksammas på en arbetsplats kultur: hur bemöter vi varandra och vilket ansvar har vi mot varandra för att en organisation ska fungera på bästa sätt?

Kommunikation handlar egentligen om hur vi överför information mellan varandra, det vill säga, de tankar och budskap, värderingar och åsikter som vi framför till andra. Det andra perspektivet handlar om hur människor uppnår en förståelse för det budskap som någon annan framför och hur vi sedan tolkar informationen. Hur vi uttrycker oss gentemot varandra på en arbetsplats skapar en organisationskultur. Den kulturen hänger väl samman med var gruppen befinner sig utvecklingsmässigt.

Kursen innehåller både hur min roll och mitt ansvar ser ut i en särskild grupp, den tar även upp hur gruppen i sin tur påverkar ”brukaren”. Dessa aspekter är viktiga i alla sammanhang där vi arbetar med människor och det är viktigt att vi reflekterar kring vårt eget agerande i olika sammanhang. Föreläsningen blandas med korta övningar som syftar till att deltagarna uppnår en starkare förståelse.

Denna föreläsning tar 3 timmar och har varit högt efterfrågad av olika organisationer och företag.

 

Utbildning i ”Förebyggande och bemötande vid aggressivitet”

Utbildning i ”Förebyggande och bemötande vid aggressivitet”

Att arbeta med människor i utsatthet kan innebära att man hamnar i situationer då det krävs ett förhållningssätt som minskar risken för hot och våld både för klienter och personal. Att ha verktyg för att kunna hantera riskfyllda situationer är A och O vid arbete med människor som befinner sig i olika former av utsatthet i vårt samhälle. Vi vill med denna kurs förmedla kunskap för att minska hot och våld för klienter och personalgrupper inom socialtjänst, gruppboenden av olika slag eller bara för dig som arbetar med människor.

Utbildningen hos oss utgår från Bergenmodellen som är en övergripande metod för att förebygga och bemöta hot och våld. Modellen bygger på aktuell vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet och motsvarar världshälsoorganisationens (WHO:s) rekommendationer för vilken kunskap hälso- och sjukvårdspersonal behöver för att kunna förebygga och bemöta hot och våld. Utbildning av personal i våldsprevention och bemötande enligt den så kallade ”Bergenmodellen” har visat sig ha signifikant påverkan på det våldspreventiva och våldsbemötande klimatet.

Kursinnehåll

  • Teorier om aggressivitet
  • Lugnande strategier
  • Gränssättning
  • Vikten av samarbete
  • Fysiska interventioner
  • Uppföljningar
  • Förhållningssätt och etik
  • Säkerhet

Fysiska tekniker: grundläggande principer, skyddstekniker, komma loss-tekniker.

Det upplägg som vi erbjuder innebär 3 dagar utspritt under ca 2 månaders tid för att utbildningen ska ge bäst effekt. Utbildningen är mycket eftertraktad i och med de krav som ställs på arbetsgivaren för denna personalgrupp.

 

Utbildning inom ”Rörlig ljud och bild på webben”

Att som företag eller kommun kunna nå ut med proffsigt bild- och ljudmaterial på webben börjar bli allt viktigare. Vi vet också att facebook och instagram arbetar med algoritmer som innebär att dessa medieformer får större spridning än endast text i sociala medier. Vi har därför erbjudit utbildning till kommunikatörer och generellt sett till människor som arbetar med marknadsföring på sina företag eller organisationer.

Kursinnehållet hos oss innebär att du får grundläggande kunskaper i hur inspelningar går till, vad du behöver tänka på. Utbildningen innehåller även teknikhantering inom områden såsom kamerahantering, ljud och ljus kopplat till film. Vidare innehåller utbildningen redigering. Kursen har då specifikt utbildat inom redigeringsprogrammet, Adobe premiere pro. Deltagarna får även med sig grundläggande kunskaper inom intervjuteknik och vad man bör tänka på i de situationerna. Teori varvas med praktiska inslag för att uppnå bästa inlärningen.

Kursen går under 3 dagar och är mycket uppskattad bland organisationer och företag.