Socialpedagogutbildning med fördjupning i samtalsmetodik

En utbildning för dig som tycker om att arbeta med människor med behov av stöd i livet. Socialpedagogernas arbetsmarknad finns inom den sociala verksamheten inom kommun, landsting, stat och i den privata sektorn. I
utbildningen bygger vi på det friska och starka hos individen.

Utbildningens mål

Deltagaren ska ha gjort en personligt utvecklande resa och fått kunskaper
för att kunna agera professionellt i arbetet som socialpedagog i:
 att förstå människan ur olika perspektiv
 att möta människor i förändring
 att arbeta förebyggande med socialt stöd och behandling av barn, ungdomar och vuxna
 att möta och förstå människor med annan kulturell bakgrund
 att arbeta med kognitivt och lösningsfokuserat tänkande
 att arbeta med grupprocesser, ledarskap och i att ge och ta feedback

Utbildningstid

Fyra terminer (80 veckor). Kursstart i slutet av augusti.

Antagningskriterier

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med människor inom förskola, skola, socialtjänst, kriminalvård, vård/omsorg, eller församlingsarbete. Utöver hänsynen till grundkriterierna försöker vi skapa en blandad deltagargrupp utifrån ålder, kön, etnicitet, erfarenhet, bostadsort mm. Om flera sökande anses jämbördiga, görs en lottning

Studieform

Distansstudier på heltid med 14 obligatoriska träffar på Kalix folkhögskola (3 dagar per tillfälle, sju gånger per läsår. Under träffarna anordnas föreläsningar och deltagarna arbetar i grupper. Mellan träffarna sker utbildningen via digital nätplattform. Redovisning genom skriftliga inlämningsuppgifter. Skolan kan erbjuda kost och logi vid träffarna.

Utbildningens innehåll

 Samhällsutveckling och socialpedagogikens rötter
 Utveckling och socialisation
 Grupprocesser, ledarskap och konflikthantering
 Kris och krishantering
 Kommunikation och samtalsmetodik
 Perspektiv på sociala problem/avvikande beteenden
 Socialpedagogikens målgrupper
 Socialpedagogens yrkesroll, kompetens och verksamhetsområden
 Metoder och verktyg i socialt/socialpedagogiskt arbete
 Mångfald, tolerans och integration
 Fördjupningsarbete som redovisas skriftligt och muntligt
 Fältstudier

Kurslitteratur och kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. För visst läromedel, digitalt material och teknik betalar du 2 100 kronor per år. Kostnader för ev ytterligare litteratur samt för kost och logi vid träffarna tillkommer.

Intyg

Efter avslutad, godkänd utbildning erhåller deltagarens ett utbildningsintyg. För att bli godkänd krävs att deltagaren har

 deltagit på träffarna
 gjort samtliga uppgifter
 gett feedback till sina gruppdeltagare
 skrivit ett godkänt fördjupningsarbete
 genomfört godkända fältstudier

Ansökan

Ansökningstid 1 januari-15 april.

För att bli aktuell vid uttagningen måste du bifoga alla handlingar som gäller för denna utbildning. Ansök via Schoolsoft (länk publiceras 5 januari). Observera att du kan logga in flera gånger på Schoolsoft för att
komplettera med sådant som du eventuellt saknade från början (till exempel personbevis), dock senast 15 april.

Utbildningsnivå

Eftergymnasial.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Kontakta CSN direkt för mer information kring studiemedel. Till CSN:s hemsida.

Kontakt/lärare

År 1
Ann-Christin Hofverberg Jacobsson
a-ch.j@kalixfolkhogskola.se
070-190 15 61

År 2
Anna Brixdal
Anna.brixdal@kalixfolkhogskola.se
070-666 93 17