Kursplan | GKM mer information


Delkursernas och träffarnas innehåll:

TRÄFF 1 Grunderna inom krishantering och krisbearbetning

• Vad är en normal livskris kontra diagnostiserbar mental ohälsa?
• Krisreaktioner och hur vi praktiskt bemöter dessa
• Det existentiella och det ordlösa i krishantering
• Ett lösningsfokuserat förhållningssätt vid bearbetning av krisbeteenden
• Individen i fokus och krishantering på individens egna villkor
• Nätverks- och relationsinventering för såväl behandlare som klient
• Konflikt och kris
• Under kursens första block får vi en grundläggande introducering till kris och
• krishantering. Vi arbetar såväl teoretiskt som processinriktat för att skapa
• förutsättningar att på ett målinriktat sätt kunna arbeta med människor som befinner sig i
kris.
Under blocket kommer vi också behandla följande teman:
• Vad är en normal livskris kontra diagnostiserbar mental ohälsa?
• Krisreaktorer och hur vi praktiskt bemöter dessa
• Det existentiella och det ordlösa i krishantering
• Individen i fokus och krishantering på individens egna villkor
• Nätverks- och relationsinventering för såväl behandlare som klient

TRÄFF 2 – Introduktion till Motiverande samtal

• Vad är Motiverande Samtal?
• Vad är förändring?
• Människosyn i arbetet med människor i förändring
• Motiverande Samtal är ingen metod utan ett sätt att relatera
• Engagemang: att bygga förtroende och relationer
• Fokus: vikten av strategi och riktning
• Att framkalla och förbereda för förändring
• Kompassriktning och plan
• Från motivationsarbete till individens egna beslut att komma vidare

TRÄFF 3 Tvärkulturell krishantering

• Att möta och förstå människor med en annan kulturell bakgrund
• Krishantering med en tvärkulturell grund
• Konflikthantering med en tvärkulturell grund
• Psykosociala strukturer, exempelvis könsroller, heder och sexualitet
• Kollektiva och individualistiska kulturer

Kursen inleds med en introduktion till kris och krishantering innan vi börjar titta på det ur ett
tvärkulturellt perspektiv. För att skapa förståelse för den interkulturella aspekten på
krishantering och kris kommer vi under kursen att beröra följande teman:
• Tvärkulturell krishantering
• Tvärkulturell konflikthantering
• Västerländska verktyg i kollektivt relationsbaserade kulturer
• Könsroller, heder, sexualitet, familj
• Kollektiv kris
• Kris och konflikt: relationer och nätverk Krishantering i grupp
• Krishantering och att utmana destruktiva beteende
• Krishantering och döende
• Krishantering vid avslag och liknande svåra krissituationer.
• Att leva i ovisshet: Hur använder vi oss av förebyggande krishantering för
att underlätta eventuellt avslag?
• Att bryta förnekelsen: Hur undviker vi att tiga ihjäl en svår situation och
hur vågar vi oss på att komma nära och bryta både självförnekelse och tystnad?
• Tvärkulturell dynamik: när värderingar och lojaliteter krockar
• Beskedet: När krisen är ett faktum
• Samtal: Vilket är det mest effektiva tvärkulturella sättet att bearbeta krisen eller
avslagsbeskedet? Är vi inkörda på ett svenskt individualistiskt samtalsspår som är främmande
för personer som fått avslag? Vi undersöker alternativa vägar till konventionellt västerländskt
samtalsstöd.
• Avslagsbeskedet ”trots allt” och möjlighetstänkande mitt i mörkret.
• Kompentens och möjlighetsinventering för personen som har fått avslag.
• Motiverande Samtal implementerat för personer som fått avslag
• Vem gör vad? En väl genomtänkt handlingsplan där alla vet sina roller är viktigt. Socialtjänst,
god man, boendepersonal och skola har sina tjänstebeskrivningar, men vem har den bästa
relationen till den drabbade?
• Flexibilitet och kompromisser som en del av handlingsplanen.
• Vilket nätverk har personen som fått avslag? Inventering och nätverksbyggande över
gränserna
• Avslut: det som för personalen är ett avslut är för personen som fått avslag en ny början

TRÄFF 4

• Krishantering i grupp
• Att arbeta med människor som kört fast i sin krishantering
• Krishantering och missbruksbehandling hand i hand
• Ilska: den missförstådda kraften
• Beteendeaktivering
• Att maximera vår inre kraft
• Gränslandet mellan normala krisreaktioner och diagnostiseringsbar mental ohälsa. Att veta
när krishanterarens kompetens inte är tillräcklig.
Lågaffektivt bemötande:
• Vad är lågaffektivt bemötande?
• Relationen mellan lågaffektivt bemötande och Motiverande samtal
• Förebyggande och prevention
• Vanliga mönster kring utåtagerande och aggression
• Självmedvetande hos personalen
• Konkreta verktyg vid intervention, ingripande och medling
• Att känna till förordningar och gränser
• Vikten av och hur vi följer upp incidenter
• Konkreta verktyg byggda på Kognitiv Beteende Terapi som personalen använder i uppföljning
och förebyggande syfte

Om Ulf Lidman

Ulf Lidman är en flitigt anlitad utbildare och föreläsare som inspirerar såväl chefer som hela
medarbetargrupper med sitt kunnande, humor och livsglädje. Han har två magisterutbildningar från
USA. En i tvärkulturell krishantering och en i teologi med fokus på familje- och relationsterapi. Ulf har
dessutom specialistkompetens inom bland annat tvärkulturella möten relaterat till kris, konflikter
och missbruk samt har samarbetat med ett stort antal organisationer, kommuner och näringsliv. En
av hans spetskompetenser är att han integrerar krishantering med Motiverande samtal och krisstöd.